YBhg. Dato' Ts. Dr. Mohd Nor Hajar Hasrol Bin Jono
Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar

Pengenalan

Bahagian Hal Ehwal Pelajar merupakan salah satu bahagian terpenting di UiTM Melaka. Bahagian ini bertanggungjawab dalam melaksanakan dua (2) fungsi penting iaitu:

 1. Perkhidmatan pelajar
  Perkhidmatan ini meliputi kemudahan penempatan, makanan, bantuan kewangan dan biasiswa pelajar, kebajikan pelajar dan perhubungan pelajar.

 2. Pembangunan dan Kepimpinan Pelajar
  Perkhidmatan ini merangkumi latihan pembangunan pelajar, pelaksanaan aktiviti pelajar, pembangunan sahsiah, kursus BTN, kegiatan ko-kurikulum, pembangunan sukan, khidmat penempatan pekerjaan dan pembangunan kerjaya, khidmat bimbingan kaunseling, pembangunan keusahawanan dan kebudayaan dan keseniaan.
Terdapat 9 Unit di Bahagian Hel Ehwal Pelajar iaitu :-
 • Unit Pentadbiran Am
 • Unit Pentadbiran Kolej
 • Unit Sukan
 • Unit Kesihatan
 • Unit Bimbingan Kerjaya dan Kaunseling
 • Unit Kebudayaan dan Kesenian
 • Unit Kokurikulum
 • Unit Alumni
 • Unit LPPKP
 

Visi

Menjadi sebuah bahagian yang unggul dalam memberikan perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar.

Misi

Melahirkan graduan yang berperibadi murni, global, kreatif, berketrampilan, mempunyai jati diri, patriotik, bertanggungjawab, bertaqwa dan berdaya saing.

Objektif

Bagi mencapai visi dan misi tersebut, Bahagian HEP UiTM Melaka memfokuskan 3 objektif seperti berikut :-
 1. Memberi perkhidmatan dan kemudahan yang menyeluruh dan sempurna bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran dan tempat tinggal yang selesa, ceria dan selamat.
 2. Merangka dan melaksanakan program pembangunan pelajar yang bersepadu dan berterusan serta mempunyai nilai tambah bagi mewujudkan lulusan yang bersifat holistik, menepati ciri-ciri model graduan UiTM.
 3. Menggalakkan penggunaan IT sesuai dengan perubahan masa kini sejajar dengan dasar negara.

 

Bil.   Nama Borang
1. Borang C
2. Borang Keahlian Jawatankuasa Persatuan
3. Borang Tukar Tarikh dan Batal Aktiviti
4. Borang Pendaftaran Persatuan
5. Borang Perlembagaan Muka Hadapan
6. Perlembagaan Persatuan UiTM
7. Borang Permohonan Sijil Aktiviti
8. Borang Pengesahan Penghantaran Laporan Aktiviti
9. Borang Perancangan Aktiviti Pelajar
10. Senarai Semak Laporan Aktiviti Pelajar
11. Borang Penilaian aktiviti Pelajar (Jawatankuasa / Peserta)
12. Laporan Penutup Aktiviti
13 Borang Pinjaman Peralatan
14 Surat Iringan Permohonan Aktiviti
15 Templet Penilaian (Jawtankuasa / Peserta)
16 Format Laporan Penutup Aktiviti

 

Bil.   Panduan
1. Permohonan e-Insentif (Bantuan Elaun Makanan) UiTM Melaka